Patienträttigheter

Din rätt som patient

Målet för Telge Ortopedi är att ge dig bra service god vård och ett bra bemötande. Dina synpunkter eller klagomål är viktiga och ger oss en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

Vänd dig direkt till oss
När du har synpunkter eller klagomål på vår service eller vårt bemötande kan du framföra dem på  Blankett för synpunkter och klagomål
Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål direkt till vår personal kontakta vår reception eller skriva ett brev.
Skicka inte känsliga uppgifter såsom personnummer detaljerade uppgifter om din hälsa etc. med e-post till oss. Vi besvarar dina synpunkter eller klagomål muntligt eller skriftligt. Hur omfattande svaret är beror på ärendets art.

Lämna synpunkter för en närstående
Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan behöver du en fullmakt.

Vänd dig till patientnämnden i din region
Du kan också vända dig till Patientnämnden som är en opartisk instans fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnden kan ge dig hjälp och stöd om du anser att dina synpunkter och klagomål till oss inte hanterats på ett bra sätt. Patientnämndens uppgift är dock inte att avgöra om det begåtts något fel eller inte. Det är ansvarig för den aktuella verksamheten som gör en bedömning av detta.

Vänd dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Om du efter att ha lämnat in ett klagomål till Telge Ortopedi anser att du inte fått ett tillfredsställande svar kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. Observera att du alltid i första hand ska vända dig till Telge Ortopedi direkt om du anser att vi har gjort något felaktigt.

Läs mer på  www.1177.se »

Om du inte vill ingå i Sammanhållen journal eller vill spärra uppgifter i din journal ska du fylla i en spärrblankett. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv.

Men du kan inte motsätta dig att det framgår att det finns spärrade uppgifter. Blanketten fylls i och lämnas personligen till Telge Ortopedis reception eller skickas till angiven adress i blanketten.
Observera att det endast går att begära spärrning via den här blanketten inlämnad personligen eller inskickad till Telge ortopedi. .

Länk till blankett för att spärra eller häva spärr i din journal

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Du har rätt att:

  • veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • veta vilka personuppgifter vi lagrar
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter
  • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet) och har rätt att skicka dessa data till en annan behandlingsansvarig

Vill du veta mer om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter?
Läs mer under  Personuppgiftspolicy
Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

Socialstyrelsens regionala enhet
Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Ärendena utreds och erfarenheterna tas tillvara.

Inspektionen för vård och omsorg
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar till exempel lex Sarah lex Maria. verkställda beslut. Läs mer på www.ivo.se 

Om du vill kontakta oss
Telge Ortopedi ”Din rätt som patient”
Storgatan 3
151 72 Södertälje

Telge Ortopedi