Miljö Kvalitet och Hållbarhet

Kvalitetspolicy Telge Ortopedi

Telge Ortopedi utför tjänster inom hälso och sjukvård inom ortopedisk verksamhet. Vi har mottagning men utför även dagkirurgi.(axel/armbåge fot/fotleds operationer knä samt hand och handledsoperationer).

Telge Ortopedi verksamhet ska i sina processer och utförande kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärden sett utifrån våra patienter/kunders behov förväntningar och krav.

 • Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att skapa varaktig konkurrenskraft
 • Telge Ortopedi har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
 • För att säkerställa rätt kvalitet måste ett systematiskt utvecklings och uppföljningsarbete bedrivas med våra Patienter/kunders behov i fokus
 •  För att säkerställa att vi lever upp till en hög och jämn kvalitet skall löpande uppföljning och kontroller ske av verksamheten
 • Det löpande ansvaret mot ständiga förbättringar inom företaget ligger hos företagets ledning och chefer
 •  Det åligger VD att säkerställa ett löpande kvalitetsarbete enlighet med denna policy samt särskilt beakta kvalitetsaspekten i budget och investeringsprocesser

Hur vi jobbar med miljö (Miljöpolicy)

Det arbete som vi inom Telge Ortopedi utför varje dag är till stor samhällsnytta – men påverkar också vår miljö. Därför bedriver vi ett aktivt miljöarbete. Telge Ortopedi ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan.

Grunden i vårt miljöarbete är miljöpolicy och miljöplan.

Miljöpolicy

Allt arbete inom för oss ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. En självklarhet är att vi följer gällande lagar och regler

Telge Ortopedi arbetar för att minska vår miljöpåverkan framför allt inom dessa områden:

 • Transporter
 • Energi
 • Produkter
 • Avfallshantering
 • Kemikalier
 • Läkemedel


2022-04-02
Fawaz Soumi Verksamhetschef

Telge Ortopedi